ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ : ਪੰਜਾਬ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ

ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧਿਨਿਯਮ 2005

ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਨੇ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਹਨ :-

ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੋਸਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਪੋਸਟ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ
 ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਆਈ ਐਸ ਗਾਖਲ (ਰਿਟਾ)  ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਐਪਲਟ ਅਥਾਰਟੀ 0172-2664094 0172-2624535
ਕਰਨਲ ਜੇ. ਐਸ. ਸਾਹੀ ਵਿੱਤੀ ਕੰਟਰੋਲਰ ਪਬਲਿਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ 0172-4615705 0172-2660629
ਅ: ਕੈਪਟਨ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਸੁਪਰਡੈਂਂਟ ਸਹਾਇਕ ਪਬਲਿਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ 0172-2664086

Extn. 31

0172-2607900

ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦਸਤਵੇਜ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

1. ਪੰਜਾਬ ਐਕਸ-ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਐਕਟ, 1978.

2. ਪੰਜਾਬ ਐਕਸ-ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ, (ਜਨਰਲ) ਰੂਲਜ, 1982.

3. ਪੰਜਾਬ ਐਕਸ-ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ (ਸਰਵਿਸ) ਰੈਗੂਲੇਸਨ, 1993.

4. ਪੰਜਾਬ ਐਕਸ-ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ, (ਐਕਸਪੈਂਂਡੀਚਰ ਅਤੇ ਜਨਰਲ) ਰੈਗੂਲੇਸਨ, 1992.

5. ਪੰਜਾਬ ਐਕਸ-ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ, (ਕੰਡਕਟ ਆਫ ਮੀਟਿੰਗਜ) ਰੈਗੂਲੇਸਨ, 1979.

6. ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਐਕਟ-2005 ਦੇ ਸੈਕਸਨ 4 ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂਅਲ.

ਦਫਤਰੀ ਪਤਾ :
ਪੰਜਾਬ ਐਕਸ-ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ,
ਐਸ.ਸੀ.ਓ ਨੰ: 89-90, ਦੂਜੀ ਮੰਜਿਲ
ਸੈਕਟਰ 34ਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

www.punjabexservicemen.org
pesco34chd@yahoo.com

ਸੂਚਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਹੇਠ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਬਿਨੈਪੱਤਰ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਦਾ ਕਾਗਜ ਤੇ ਵੀ ਬਿਨੈਪੱਤਰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦਬਾਉ (MS – Word Format)